Privacy Verklaring APP

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jou persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens.


Contactgegevens:

Adres: Nobelstraat 1 7131 PZ Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 - 700 202
Website: https://www.workmatecompany.nl

Anne-Fleur Albering is de Functionaris Gegevensbescherming van Workmate Company. Zij is te bereiken via anne-fleur@workmatecompany.nl


1.    Persoonsgegevens die wij verwerken


Binnen de app wordt specifieke informatie over je persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Deze gegevens  worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Daarom zullen de gegevens te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk
orden behandeld. Tevens zal Workmate Company geheimhouding nakomen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Gegevens die wij verwerken:

-    Voor- en achternaam

-    Geslacht

-    Geboortedatum

-    Geboorteplaats

-    Adresgegevens

-    Telefoonnummer

-    E-mailadres

-    Nationaliteit

-    Gevolgde opleidingen

-    Diploma’s

-    Opgedane werkervaring


2.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Workmate Company verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

-    Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

-    Burgerservicenummer (BSN)


3.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Workmate Company verwerkt, via de app, persoonsgegevens van cliënten voor de volgende doelen:

-    Om onze zorgverlening beter uit te kunnen voeren

-    Om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden

-    Voor communicatieve doeleinden (zoals het doorspreken en maken van jouw persoonlijke CV)


4.    Geautomatiseerde besluitvorming


Workmate Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


5.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Workmate Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-    Persoonsgegevens binnen de app worden gedurende het zorgtraject bewaard, alsmede 3 jaar na de beëindiging van de zorg.


6.    Delen van persoonsgegevens met derden


Workmate Company deelt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Workmate Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


7.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Workmate Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anne@workmatecompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Workmate Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris voor cliënten van Workmate Company als je vind dat niet op de juiste manier met je gegevens omgegaan wordt. Dit kan bij anne-fleur@workmatecompany.nl.

Workmate Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


8.    Cookies of vergelijkbare technieken


Middels de app maken wij geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.


9.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Workmate Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we als volgt:

-    Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht over je persoonlijke gegevens;

-    Er worden niet meer gegevens verzameld dan nodig is voor het doel;

-    Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in de persoonsgegevens;

-    De gegevens in de app zijn alleen in te zien na opgave van een persoonlijke inlognaam en wachtwoord.

-    Met de bouwer van de app hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit betekend dat zij geen informatie mogen delen en een boete zullen ontvangen als zij dit wel doen.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met anne@workmatecompany.nl