KWALITEIT


Workmate Company werkt met een methodische aanpak. Hieronder wordt verstaan dat er modulair gewerkt wordt, of dat nu in de oriëntatiefase of binnen een traject is. Er wordt met modules gewerkt met een vooraf geformuleerd doel en een tijdspad waarbij het behaalde na afloop van de module vastgelegd wordt in een portfolio. De deelnemer start met een individueel trajectplan, waarbij de voorkeur uitgaat naar groepsgewijze begeleiding. Iedere deelnemer doorloopt dan zijn of haar eigen traject en doet dat binnen de groep. In enkele gevallen krijgt de deelnemer eerst individuele begeleiding waarbij ingezet wordt op het creëren van perspectief en motivatie om vanuit daar een traject op te starten binnen de groepsgerichte begeleiding. Het integraal aanbieden van deze twee samenhangende ondersteuningsvormen vergroot de kans op groei op de participatieladder. Indien het individuele traject vastloopt of er worden problemen ondervonden, zet Workmate Company direct intern individuele begeleiding in, zodat het traject zo spoedig mogelijk hervat of succesvol voortgezet kan worden. Bij het niet of gedeeltelijk volbrengen van een module wordt het trajectplan bijgesteld.

 

Om deze kwaliteit te kunnen garanderen is Workmate Company gecertificeerd vanuit het ISO 9001-keurmerk. Dat wil zeggen dat Workmate voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit dit keurmerk. Hierbij moet u denken aan het in huis hebben van goed opgeleid personeel dat beschikt over de nodige kennis en deskundigheid; het hebben van een klachtenregeling, vertrouwenspersoon en medezeggenschapsraad en het met regelmaat meten van de cliënttevredenheid voor input betreffende het verbeterplan.

Text...

MEDEZEGGENSCHAP


Het belangrijkste voor Workmate Company is het welbevinden van haar cliënten. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk direct besproken wordt op de plek waar de dingen zich afspelen en dat is vaak op de werkvloer, tijdens de activiteiten of thuis in de woonsituatie/woning. Omdat goede ideeën voortkomen uit delen, willen we graag dat onze cliënten met ons meedenken over de onderwerpen die van belang zijn binnen Workmate Company. Dit kunnen onderwerpen zijn als het coachen, bemiddelen en begeleiden van groepsprocessen, maar ook het afstemmen van de communicatie met de cliënten. We nodigen dan ook iedere cliënt uit om te zeggen wat voor hem of haar belangrijk is.

 

Om dit zo goed mogelijk te kunnen aanpakken, hebben we ervoor gekozen om minimaal 3x per jaar een informeel huiskameroverleg (per afdeling) te hebben met de cliënten. De woon- werk- trajectbegeleiders vragen de cliënten tijdens hun activiteiten/werkzaamheden hun mening te geven. Het gaat hierbij dan voor over zaken die betrekking hebben op het dagelijks gebeuren van de afdeling, de woning en/of de werkplek. Deze veilige setting zorgt ervoor dat de cliënt alle ruimte krijgt om zijn/haar ervaringen te bespreken, te delen en opmerkingen te maken over punten waar het eventueel beter zou kunnen.

De gemaakte afspraken uit dit overleg worden op papier gezet door de begeleider, mogelijk samen met een cliënt. Deze afspraken gaan naar de coördinator en naar de directie. Zij bekijken de punten en nemen eventueel actie waar nodig. 

 

Tevens is er met ingang van 1 augustus 2021 en officiële centrale cliëntenraad. Deze cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van cliënten van Workmate Company. De centrale cliëntenraad heeft minimaal 2x per jaar een overleg met de directie. Voor zowel voor het informele overleg alsmede de centrale cliëntenraad is er een reglement opgesteld. Eenmaal in het jaar organiseert de directie een vergadering waarbij de cliënten en het personeel met elkaar in gesprek gaan. Hierbij worden vragen beantwoord en discussiepunten aangegaan.

Text...

KLACHTEN


 

Regeling bij ervaren onvrijwillige zorg, ongewenste omgangsvormen en klachten

Voor cliënten en/of hun ouders/ vertegenwoordigers/ naasten.

 

Wanneer?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over medewerkers van Workmate Company, over medecliënten, over de organisatie of over een andere situatie die zich voordoet binnen Workmate Company. In dat geval wil je hier misschien eerst met iemand in vertrouwen over spreken. Ook als je last hebt van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld van medewerkers, leidinggevenden of medecliënten is Workmate Company er voor jou. Jij bepaalt wat ongewenst gedrag is. Wat een ander misschien geen probleem vindt, kan jij wel als ongewenst gedrag ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en niet integer gedrag.

 

Workmate Company biedt hiervoor mogelijkheden. Ervaar jij ongewenst gedrag, bespreek dit dan, waar mogelijk, eerst met de betrokkenen. Naast degene die het ongewenste gedrag vertoont, kan dit zijn de vakkracht of trajectbegeleider, maar het mag ook een ander persoon binnen Workmate Company zijn waarbij jij je goed voelt. Misschien heb je een familielid of een vriend(in) die je hierbij kan helpen.

 

Kom je er op deze manier samen niet uit of heb je iemand nodig die van buitenaf mee kan kijken, je advies kan geven en/of je kan steunen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zij luistert naar je verhaal en helpt je op weg om het ongewenste gedrag te doorbreken. Vaak geldt: hoe eerder je aan de bel trekt, des te makkelijker er een oplossing is te vinden.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

 • Luistert naar jouw verhaal.
 • Geeft tips en advies over te zetten stappen.
 • Biedt eventueel ondersteuning bij het zetten van vervolgstappen.
 • Laat de regie bij jou.

 

Werkwijze

Je kunt de onafhankelijke klachtenfunctionaris rechtstreeks bellen of mailen. De klachtenfunctionaris luistert eerst naar jouw verhaal. In overleg met jou gaat de klachtenfunctionaris kijken of je alleen advies of ondersteuning nodig hebt. In dat geval kan het gesprek vertrouwelijk blijven. Niemand krijgt dan te horen dat je met de klachtenfunctionaris hebt gesproken. Als het een klacht is, dan zal zij ook praten met de persoon over wie de klacht gaat. Dat heet hoor- en wederhoor. Zij probeert samen met jou de klacht op te lossen en/of te helpen om er samen goed uit te komen, zodat er ook geleerd kan worden van je klachtmelding. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar tussen jou en degene over wie de klacht gaat.

 

Dit gebeurt er met je klacht

Na ontvangst van je klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met je op voor een toelichting op de klacht. Vaak is dat een persoonlijke afspraak waar je altijd iemand bij mag vragen. Ze gaat vervolgens je klacht uitzoeken (wederhoor). Daarna volgt vaak een gesprek met jou en met degene bij Workmate Company, over wie jouw klacht gaat. Alles gaat in goed overleg en afstemming met jou.

 

Belangrijk om te weten

 • Gedrag is ongewenst als het door jou als ongewenst wordt ervaren.
 • Gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er een strafbaar feit wordt gemeld.
 • De vertrouwenspersoon staat altijd aan jouw kant en is er voor jou.
 • De vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen als jij dat niet wilt.
 • De vertrouwenspersoon schrijft een geanonimiseerd jaarverslag.
 • De vertrouwenspersoon is gecertificeerd.
 • De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Workmate Company.

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 

Esseline Mckenzie

Telefoon 06-33870706

Mail: e.mckenzie@upcmail.nl  

 

Geschillencommissie zorg

Cliënten en/of hun ouders/ vertegenwoordigers/ naasten die niet tevreden zijn over de oplossing van hun klacht, kunnen deze daarna nog schriftelijk voorleggen aan de directeur ter beoordeling of aan ‘De Geschillencommissie Zorg’. Kijk voor meer informatie hierover op hun website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/ 

Niet iedereen kan namelijk naar de geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan je hierin adviseren en ondersteunen.

 

Cliëntenvertrouwenspersonen onvrijwillige zorg

De Wet zorg en dwang regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) recht hebben op een door de overheid aangestelde cliëntenvertrouwenspersoon (bron: Ministerie van VWS).

 

Wanneer?

Cliënten kunnen bij deze cliëntenvertrouwenspersoon terecht als ze te maken hebben met onvrijwillige zorg, zorg die zij niet willen.

 

Bij wie?

Voor elke regio is er een cliëntenvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg. Cliënten kunnen naar de cliëntenvertrouwenspersoon in hun regio gaan. Je kan altijd hulp vragen aan de klachtenfunctionaris, die jou zal informeren en eventueel helpen om bij de clientvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg terecht te komen.

De website voor de cliëntenvertrouwenspersoon uit de regio Gelderland is:

https://adviespuntzorgbelang.nl/

Klachtenfunctionaris Esseline McKenzie

Text...
Text...