KWALITEITWorkmate Company werkt met een methodische aanpak. Hieronder wordt verstaan dat er modulair gewerkt wordt, of dat nu in de oriëntatiefase of binnen een traject is. Er wordt met modules gewerkt met een vooraf geformuleerd doel en een tijdspad waarbij het behaalde na afloop van de module vastgelegd wordt in een portfolio. De deelnemer start met een individueel trajectplan, waarbij de voorkeur uitgaat naar groepsgewijze begeleiding. Iedere deelnemer doorloopt dan zijn of haar eigen traject en doet dat binnen de groep. In enkele gevallen krijgt de deelnemer eerst individuele begeleiding waarbij ingezet wordt op het creëren van perspectief en motivatie om vanuit daar een traject op te starten binnen de groepsgerichte begeleiding. Het integraal aanbieden van deze twee samenhangende ondersteuningsvormen vergroot de kans op groei op de participatieladder. Indien het individuele traject vastloopt of er worden problemen ondervonden, zet Workmate Company direct intern individuele begeleiding in, zodat het traject zo spoedig mogelijk hervat of succesvol voortgezet kan worden. Bij het niet of gedeeltelijk volbrengen van een module wordt het trajectplan bijgesteld.


Om deze kwaliteit te kunnen garanderen is Workmate Company gecertificeerd vanuit het ISO 9001-keurmerk. Dat wil zeggen dat Workmate voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit dit keurmerk. Hierbij moet u denken aan het in huis hebben van goed opgeleid personeel dat beschikt over de nodige kennis en deskundigheid; het hebben van een klachtenregeling, vertrouwenspersoon en medezeggenschapsraad en het met regelmaat meten van de cliënttevredenheid voor input betreffende het verbeterplan.